1- Hizmetten genel olarak faydalanma:

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

2 -Eşitlik içinde hizmete ulaşma:

Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

3 -Bilgilendirme:

Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,

4- Kuruluşu seçme ve değiştirme:

Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

5- Personeli tanıma, seçme ve değiştirme:

Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,

6- Bilgi isteme:

Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,

7- Mahremiyet:

Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,

8- Rıza ve izin:

Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

9- Reddetme ve durdurma:

Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,

10- Güvenlik:

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

11- Dini vecibelerini yerine getirebilme:

Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,

12- Saygınlık görme:

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,

13- Rahatlık:

Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,

14- Ziyaret:

Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,

15- Refakatçi bulundurma:

Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,

16- Müracaat, şikayet ve dava hakkı:

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türle başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,

17- Sürekli hizmet:

Gerektiği sürece. sağlık hizmetlerinden yararlanmaya,